Regulamin konkursu FB

KONKURS NA WRAP LP

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS WRAP LP i zwany jest dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.

3. Organizatorem Konkursu jest LePampuch z siedzibą przy ul.Malinnik 24/16 w Jeleniej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia,

b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na stronie www.lepampuch.pl/regulamin konkursu i kuponów rabatowych

2. Uczestnikiem nie może być: pracownik, współpracownik Organizatora oraz ich zstępni, wstępni i rodzeństwo, a także małżonkowie.

§3 Zasady konkursu i nagrody

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu WrapLP

2. Nagrodami w Konkursie jest bon o wartości 190 zł, ważny przez 3 miesiące od momentu przekazania. Bon naliczany jest regularnej ceny produktu. Nie można łączyć go z innymi promocjami.

a) Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę

b) wartość jednej nagrody nie przekracza 200zł.

3. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu:

a) Polubić profil Wrap LP

b) udostępnić grafikę konkursową

c) zaprosić do zabawy znajomych

d) polubić grupę chatter group wrap lp na facebooku

4. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń .

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Organizatora wybierze jednego zwycięzcę w losowaniu. Laureat Konkursu otrzyma  jedną nagrodę.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek 10.08.2018 o godz. 20:00-21:00

3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na portalu Facebook:

a) komentarzem pod postem konkursowym, albo

b) wiadomością prywatną, w dniu 11.08.2018 po godzinie 12:00

4. Laureaci Konkursu powinni w ciągu 1 dnia roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres lepampuch@gmail.com dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), na które ma zostać wysłana nagroda – pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania nagrody.

5. Na dodane dane kontaktowe zostanie przesłana nagroda w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki nagrody od Laureata Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH


REGULAMIN KODU „Dwazajeden”

Kod 'Dwazajeden” upoważnia do otrzymania drugiej takiej samej sztuki kocyka 100% bambus . Ważny tylko w dniu 25.08.2018 w godzinach od 14:00-15:00.Zakupienie kocyka 100% bambus bez podania kodu „Dwazajeden” skutkuje nieotrzymaniem drugiej sztuki kocyka.Druga sztuka nie jest dodawana automatycznie do koszyka,kocyk jest dodawany dopiero w trakcie pakowania zamówienia. (Przykład: kupująć szary, drugi szary dostajesz gratis)

 Używając kod 'dwazajeden” kupujący zgadza się i akceptuje regulamin kodu.

W przypadku zwrotów należy odesłać produkt zakupiony + gratis, w przeciwnym razie nie zostanie uznany zwrot towaru


REGULAMIN KODU „BLACKFRIDAY”

Kod 'BLACKFIRDAY” upoważnia do otrzymania RABATU -23% na produkty nieprzecenione, maksymalny łączny rabat do ponad -50% na produkty z zakładki OUTLET i PROMOCJE (kod BLACK FRIDAY udziela rabatu już od ceny przecenionej, łączna suma rabatu to ponad 50% od ceny początkowej produktu, czyli np. otulacz kosztuje 109 zł, w outlecie jest za 69 zł i od tej kowty jeszcze rabat -23% co daje nam kwotę 53,13zł. Jest to produkt przeconiony o 51,3% od kwoty wyjściowej). Kod nie działa na produkty z zakładki "zestawy". Ważny tylko w dniach 23.11.2018 OD GODZINY 08:00 do 23:59. 


Wsparcie techniczne PUKA.pl
Copyright © 2018 Le Pampuch