Regulamin sklepu internetowego www.lepampuch.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY
§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
§ 4. ZAMÓWIENIE
§ 5. PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.lepampuch.pl prowadzony jest przez firmę Piotr Uchman ul. Toruńska 56/21, 03-226 Warszawa, NIP: 5242652068, REGON: 366068000
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego www.lepampuch.pl
 3. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
  2. Administrator – Piotr Uchman ul. Toruńska 56/21, 03-226 Warszawa, NIP: 5242652068, REGON: 366068000, zarządzający sklepem internetowym oraz pośredniczący w zawieraniu umów między Sprzedawcą a Kupującym;
  3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzona przez Administratora w języku polskim, za pośrednictwem której świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;
  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i nabywa za pomocą Panelu Produkty od Sprzedawcy;
  5. Formularz rejestracji – kwestionariusz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający założenie Konta;
  6. Formularz zamówienia – dostępny w sklepie internetowym formularz umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego lub Sprzedawcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Kupującego lub Sprzedawcy;
  8. Panel Kupującego – udostępniony przez Administratora indywidualny panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta, umożliwiający zawieranie zakupów oraz w którym dostępne są zarówno dane Kupującego jak i dane dotyczące realizowanych przez niego transakcji,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz 459.), zawierana w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, za pośrednictwem Platformy internetowej;
  11. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
  12. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub poprzez ich usuwanie;
  13. Karta upominkowa – bon na okaziciela o określonym nominale i z określoną datą ważności, będący kombinacją cyfr, liter bądź innych znaków, który służy zapłaceniu w całości lub części ceny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  14. Kupon Rabatowy - będący kombinacją cyfr, liter bądź innych znaków, których wpisanie w wyznaczonym do tego miejscu powoduje udzielenie rabatu na warunkach określonych w Regulaminie,
  15. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
  16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail bieżących informacji związanych z Platformą;
 4. Informacje zawarte na sklepie internetowym nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu internetowego www.lepampuch.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Kupujący ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz innych dokumentach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, jeżeli dokumenty te będą zawierały odpowiednie postanowienia w tym przedmiocie. 
 3. Kupujący w celu zakupu Produktów może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza, dostępnego na stronie sklepu internetowego i utworzenie Konta. 
 4. Kupujący zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko bądź nazwa firmy i NIP, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).
 5. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych.
 6. Kupujący odpowiedzialny jest za utrzymanie bezpieczeństwa własnego Konta.
 7. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Platformy, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 8. Kupujący zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 9. Do korzystania ze sklepu internetowego www.lepampuch.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług z dołożeniem należytej staranności.
 2. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji, Kupujący, proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 3. Kupujący uzyskują dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła.
 4. Administrator i Kupujący zawierają Umowę na czas nieokreślony. Zawarcie Umowy nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Administratora: kontakt@lepampuch.pl
 5. Administrator może wypowiedzieć umowę z Kupującym, także poprzez usunięcie Konta Kupującego, w każdym czasie, po wcześniejszym wezwaniu Kupującego do zaniechania naruszeń, w sytuacji:
  1. naruszenia przez Kupującego warunków umowy i Regulaminu,
  2. podejmowania przez Kupującego działań na szkodę innych użytkowników, osób trzecich lub Administratora,
  3. gdy Administrator na podstawie przepisów obowiązującego go prawa ma obowiązek wypowiedzieć umowę.
 6. Kupujący mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora Newslettera.
 7. Kupujący mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdego Newslettera.

§ 4. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia na Platformie internetowej można składać tylko drogą elektroniczną.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Kupujący składa Zamówienie poprzez dodawanie Produktów do Koszyka. Przy każdym Produkcie wskazana jest ilość sztuk zamówionych produktów, którą można dowolnie modyfikować.
 4. Po dokonaniu wyboru Produktów, Kupujący potwierdza dane adresowe oraz wybiera formę płatności za Zamówienie.
 5. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupującemu wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena.
 6. Informacje prezentowane na Platformie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupujących. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Administratora.
 7. Czas realizacji zamówienia to od 2 do 7 dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
  1. opcja płatność przy odbiorze - po potwierdzeniu zamówienia przez kupującego drogą mailową
  2. pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym od operatora płatności.

§ 5. PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Ceny podane na Platformie internetowej www.lepampuch.pl są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedaż Produktów w sklepie internetowym realizowana jest na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja czy dany Produkt wysyłany jest także poza granicę można uzyskać poprzez drogą mailową na adres: lepampuch@gmail.com
 3. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu w formie wiadomości e-mail. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w poprzednim zdaniu.
 5. Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. gotówką za pobraniem,
  2. przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na konto  09 1160 2202 0000 0004 5965 5415 Piotr Uchman ul. Toruńska 56/21, 03-226 Warszawa. W tytule przelewu prosimy podać:  numer zamówienia, imię i nazwisko.
  3. c) przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPro dostępny pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywany przez firmę PayPro SA z siedzibą przy
   > AGENT ROZLICZENIOWY, UL. KANCLERSKA 15, 60-327 POZNAŃ, WPISANY DO
   > REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO
   > PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
   > WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS
   > 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  4. d) kartą płatniczą (Visa, Visa Eletron, MasterCard, Maestro, MasterCard Eletronic) poprzez zewnętrzny system płatności PayPro dostępny pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywany przez firmę PayPro SA z siedzibą
   > AGENT ROZLICZENIOWY, UL. KANCLERSKA 15, 60-327 POZNAŃ, WPISANY DO
   > REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO
   > PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
   > WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS
   > 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 7. Koszty wysyłki są pokrywane przez Kupującego.
 8. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionych towarów:
  1. Kurier DHL – przedpłata na konto, 14,90 zł
  2. Paczkomaty InPost – przedpłata na konto, 14,90 zł
 9. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-7 dni robocze, a maksymalnie 14 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 10. Termin otrzymania przesyłki to czas realizowania zamówienia oraz czas transportu.
 11. lepampuch.pl będzie dokładał wszelkich starań, by przesyłka dotarła do Klienta w jak najkrótszym czasie.
 12. Wysyłka zakupionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska. Standardowy czas dostawy 1-3 dni robocze.
 13. Zwrot nie doręczonej paczki. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.
 14. Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% wartości dokonanych zakupów.
 15. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana lub nie jest uszkodzona. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości paczki należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i sprawdzić zamówiony towar.
 16. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT) wystawiany przez Sprzedawcę.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (kalendarzowych) od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwrotowi podlega tylko towar(bez kosztów wysyłki do klienta) bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.  Zwracany towar należy odesłać po poinformowaniu sklepu drogą mailową lub telefoniczną wraz z otrzymanym  paragonem lub fakturą, w nieuszkodzonym orginalnym opakowaniu, z formularzem zwrotu (https://lepampuch.pl/dokumenty-do-pobrania), produktami gratisowymi otrzymanymi wraz z zamówieniem oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze.Zwrotowi  Koszt odesłania towaru do sklepu nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.Paczkę należy wysłać na adres LePampuch s.c. ul.Racjonalizacji 7/6 , 02-673 Warszawa
 3. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy oraz planuje zwrócić zakupiony towar z innego powodu, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres: ul. Duchnicka 40EF/2, 05-850 Ołtarzew oraz ma obowiązek powiadomić Sklep o zamiarze zwrotu towaru na adres e-mail lepampuch@gmail.com Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon, oraz informację dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie takiej możliwości sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, dostępny w sklepie.
 5. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 7. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.
 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Produkty zakupione w outlecie(drugi gatunek) nie podlegają zwrotowi tylko wymianie na inny produkt z oferty sklepu LePampuch.
 10. Pieniądze zwracane są klientowi na konto z którego dokonał wpłaty lub wskazał w formularzu zwrotu.

§ 7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie www.lepampuch.pl są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie www.lepampuch.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.lepampuch.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu i mogą być udostępniane firmie księgowej, firmie kurierskiej lub innym w wyżej wskazanym celu.
 3. Dane osobowe Kupującego bez uzyskania ich wyraźnej zgody, nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.
 4. Kupujący mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.lepampuch.pl

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Platformy internetowej spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Kupującego lub Sprzedawcy, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.
 4. Administrator informuje o zmianach Regulaminu poprzez przedstawienie aktualnego Regulaminu niezwłocznie po pierwszym logowaniu przez Kupującego i Sprzedawcę lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Kupującego i Sprzedawcy.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Stronie będącej konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Powyższego przepisu nie stosuje się do Stron nie będących jednocześnie konsumentem, wówczas spory rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 26 września 2016 roku.

Instagram

Obserwuj nas
Wsparcie techniczne PUKA.pl
Copyright © 2021 Le Pampuch