Regulamin konkursu FB

"KONKURS DZIEŃ OJCAi"

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS DZIEŃ OJCA″ i zwany jest dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.

3. Organizatorem Konkursu jest LePampuch z siedzibą przy ul.Malinnik 24/16 w Jeleniej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia,

b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na profilu facebookowym LePampuch w notatkach.

2. Uczestnikiem nie może być: pracownik, współpracownik Organizatora oraz ich zstępni, wstępni i rodzeństwo, a także małżonkowie.

§3 Zasady konkursu i nagrody

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu Le_Pampuch

2. Nagrodami w Konkursie jest VOUCHER O WARTOŚCI 150 ZŁ na zakupy na stronie www.lepampuch.pl (ważny przez 3 miesiące,NIE DOTYCZY PRZESYŁKI)

a) Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę

b) wartość jednej nagrody nie przekracza 200zł.

3. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu:

a) Polubić profil Le_Pampuch

b) udostępnić grafikę konkursową

c) zaprosić do zabawy 3 osoby

4. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń .

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Organizatora wybierze jednego zwycięzcę w losowaniu. Laureat Konkursu otrzyma  jedną nagrodę.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek 25.06.2018 o godz. 20:00-21:00

3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na portalu Facebook:

a) komentarzem pod postem konkursowym, albo

b) wiadomością prywatną, w dniu 26.06.2018 po godzinie 12:00

4. Laureaci Konkursu powinni w ciągu 1 dnia roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres lepampuch@gmail.com dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), na które ma zostać wysłana nagroda – pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania nagrody.

5. Na dodane dane kontaktowe zostanie przesłana nagroda w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki nagrody od Laureata Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH

REGULAMIN KODU „WAKCJE”

Kod „WAKACJE” udziela jednorazowego rabatu w wysokości -20% od ceny wyjściowej produktu.Ważny w dniach 16.07.2018 - 20.07.2018 do godziny 23:59.Kod ten nie obejmuje produktów przecenionych (Katalog:ZESTAWY,PROMOCJE,OUTLET).

Produkt zakupionu z kodem „WAKACJE" będzię wysłany po 24.07.2018. Używając kod 'WAKACJE” kupujący zgadza się i akceptuje regulamin kodu.

Wsparcie techniczne PUKA.pl
Copyright © 2018 Le Pampuch