Wymiana/Zwroty

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

– od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy

3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą mailową na adres: lepampuch@gmail.com

4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki.

8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.

9. W związku z odstąpieniem od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania rzeczy Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni. Produkt/produkty nie powinny nosić ślady uzytkowania, koniecznie jest odesłanie paragonu.

10. Zwroty na adres: LePampuch

ul. Woronicza 31/296

02-640 Warszawa

11. Klient w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12.Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie

13.Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

14. Produkty zakupione w promocji (kupon rabatowy, zakładka promocje, przeceny) nie podlegają zwrotowi tylko wymianie na inny produkt z oferty sklepu LePampuch.

REGULAMIN KONKURSU FB

§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs mikołajkowy” i zwany jest dalej „Konkursem”.
2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.
3. Organizatorem Konkursu jest LePampuch z siedzibą przy ul.Malinnik 24/16 w Jeleniej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9
Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r.
(Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia,
b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na profilu facebookowym LePampuxhw notatkach.
2. Uczestnikiem nie może być: pracownik, współpracownik Organizatora oraz ich zstępni, wstępni i rodzeństwo, a także małżonkowie.
§3 Zasady konkursu i nagrody
1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu LePampuch oraz mikafotografiadziecieca znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/lepampuch
2. Czas trwania Konkursu: 06.12.2017-10.12.2017
3. Nagrodami w Konkursie są: – dowolny kocyk z kolekcji 100 % bawełna oraz mini sesja fotograficzna /pudelko
a) Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę (jeden kocyk)
b) wartość jednej nagrody nie przekracza 200zł.
4. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu:
a) Polubić profil LePampuch oraz Mikafotografiadziecieca na Facebooku
b) udostępnić grafikę konkursową
c) zaprosić do zabawy 3 osoby
5. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń z odpowiedzią na zadanie konkursowe.
§4 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Organizatora wybierze najciekawsze odpowiedzi w opinii członków Jury. Jej autorzy (Laureaci Konkursu) otrzymają jedną nagrodę.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę 11.12.17 po godzinie 21
3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na portalu Facebook:
a) komentarzem pod postem konkursowym, albo
b) wiadomością prywatną,
w dniu 11.12.17 po godzinie 22:00
4. Laureaci Konkursu powinni w ciągu 1 dnia roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres lepampuch@gmail.com
dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), na które ma zostać wysłana nagroda – pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania nagrody.
5. Na dodane dane kontaktowe zostanie przesłana nagroda w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki nagrody od Laureata Konkursu.
§5 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.